ก้าวหน้า ก้าวสำคัญ...เพื่อก้าวต่อไปที่ไม่หยุดยั้ง
เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. ทำการทดลองออกอากาศได้ระยะหนึ่ง พลตรี พงษ์ ปุณณกัณต์ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก เห็นว่าควรจะมีคณะกรรมการดำเนินการบริหารเกี่ยวกับการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2501 โดยมี พลจัตวา ประวิตร งามอุโฆษ เป็นประธานกรรมการควบคุมสถานีวิทยุ หลังจากตั้งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุ เพื่อทำการบริหารการออกอากาศและการ ดำเนินการภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้ว พลจัตวา ประวิตร งามอุโฆษ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารบก
 
 
ก้าวหน้า ก้าวสำคัญ...เพื่อก้าวต่อไปที่ไม่หยุดยั้ง
สำหรับวันอาทิตย์ภาคกลางวัน  หากหัวหน้าสถานีเห็นสมควรว่าจะออกอากาศเพื่อให้ ประชาชนรับฟังข่าวสารหรือความบันเทิง  ก็ให้ออกอากาศได้ตั้งแต่เวลา  10.00  -  14.00  น. ในระหว่างที่เริ่มออกอากาศนี้  สถานีวิทยุกระจายเสียงยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยตรง   ดังนั้น  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2501  พลจัตวา  ประวิตร  งามอุโฆษ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารบก / ประธานกรรมการควบคุมสถานีวิทยุ  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานีวิทยุ กระจายเสียง 
การปรับปรุงด้านการออกอากาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียงเข้ามาดำเนินการ ควบคุมและบริหารการออกอากาศของสถานี  โดยมีหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง  และผู้ช่วยหัวหน้า สถานีวิทยุกระจายเสียง   เป็นผู้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว    การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยออกอากาศด้วยคลื่นความถี่ขนาด  1,028  กิโลไซเคิล กำลังส่งออกอากาศ  1  กิโลวัตต์  ออกอากาศจากสถานีวิทยุซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกรมการขนส่งทหารบก สะพานแดง  บางซื่อ  จนกระทั่งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุกระจายเสียงเห็นสมควรที่จะกระทำพิธี เปิดสถานีวิทยุอย่างเป็นทางการ  เพื่อบริการข่าวสารและความบันเทิงแก่ประชาชน  จึงได้เรียนเชิญ
พลตรี พงษ์  ปุณณกันต์    เจ้ากรมการขนส่งทหารบก  เป็นประธานกระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียง  กรมการ ขนส่งทหารบก   เมื่อวันที่    27   ธันวาคม    พ.ศ. 2501
 
 
 
   
 
  • Loading..
  • Loading..
 

 
ลิ้งค์แนะนำ
 

สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ.
2 กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เปลี่ยนสีทีม : red red red