เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM102
จ.ส.อ.หญิง ชูกมล ศักดิ์แสง
หน.ผู้ประกาศ
จ.ส.อ.ชัยยันต์ บัวเหลือง
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณาลัย
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
จ.ส.ต.เผด็จ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
ส.อ.หญิง ขนิษฐา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นางกาญจนา ภู่อินทร์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นางมาลีนาถ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นางสาววลีรัตน์ กลกสินธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นักจัดรายการ
คุณชยุตม์ วันเกิด
รายการเป็นสุขทุกครัวเรือน
คุณทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์
รายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ
คุณพัชรี เวทย์พงษ์
รายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ
คุณวรรณกิจ ตันติฉันทวงศ์ - คุณศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต
รายการเก็บข่าวมาเล่า
จ.ส.ต.เผด็จ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
ส.อ.หญิง ขนิษฐา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นางกาญจนา ภู่อินทร์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
จ.ส.ต.เผด็จ ทองโพธิ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
ส.อ.หญิง ขนิษฐา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
นางกาญจนา ภู่อินทร์
เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ FM.102
 
 
   
 
  • Loading..
  • Loading..
 

 
ลิ้งค์แนะนำ
 

สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ.
2 กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เปลี่ยนสีทีม : red red red