มุ่งมั่น พัฒนาต่อเนื่อง สู่เป้าหมายที่ชัดเจน
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ขส.ทบ.ได้ออกอากาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ด้วยคลื่นความถี่ และกำลังส่งที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ของคลื่นสถานี วิทยุใกล้เคียง  ดังนั้น  กรมการขนส่งทหารบกจึงขออนุมัติเปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุ  จากคลื่นความถี่เดิม 1,028  กิโลไซเคิล  เป็นคลื่นความถี่  1,276.6  กิโลไซเคิล  โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมความถี่ คลื่นวิทยุทหาร  ให้เปลี่ยนคลื่นความถี่ได้เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2502  และในการใช้คลื่นความถี่ใหม่ออกอากาศนี้  ให้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2502
วิสัยทัศน์
๑.  เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์
๒. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบก
๓.  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
๔.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและวิชาชีพต่อกำลังพล
ของกองทัพบกและประชาชน
 
๑. เพื่อการศึกษา
๒. เพื่อค้นคว้าหาความรู้
๓. เพื่อเป็นศูนย์บริการข่าวสารของกรมการขนส่งทหารบก
๔. เพื่อเผยแพร่ความรู้
๕. เพื่อเพิ่มพูนความบันเทิงให้แก่ทหารตามกรมกอง
๖. เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างทหารและประชาชน   
พันธกิจ
เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. ทำการทดลองออกอากาศได้ระยะหนึ่ง พลตรี พงษ์ ปุณณกัณต์ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก เห็นว่าควรจะมีคณะกรรมการดำเนินการบริหารเกี่ยวกับการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2501 โดยมี พลจัตวา ประวิตร งามอุโฆษ เป็นประธานกรรมการควบคุมสถานีวิทยุ หลังจากตั้งคณะกรรมการควบคุมสถานีวิทยุ เพื่อทำการบริหารการออกอากาศและการ ดำเนินการภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้ว พลจัตวา ประวิตร งามอุโฆษ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารบก ได้ออกระเบียบสถานีวิทยุกระจายเสียงว่า ด้วยกำหนดเวลาส่งกระจายเสียง พ.ศ. 2501 โดยกำหนดเวลาออกอากาศเพื่อให้ผู้รับฟังติดตามรับฟังการออกอากาศดังนี้ คือ
ออกอากาศวันราชการ  วันละ  3  ครั้ง  คือ
ภาคเช้าออก  อากาศเวลา  06.00  -  0900  น.
ภาคกลางวัน  ออกอากาศเวลา  11.30  -  13.30  น.
ภาค่ำออก      อากาศเวลา  17.00  -  21.00  น.
 
 
 
   
 
  • Loading..
  • Loading..
 

 
ลิ้งค์แนะนำ
 

สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ.
2 กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เปลี่ยนสีทีม : red red red